شیپور ترکیه
شیپور ترکیه

طراحی بنر (50 لیر)

2,000,000 30 روز
طراحی بنر تبلیغاتی (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 200 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: -

بنر زیر آگهی (300 لیر)

12,000,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 1.200 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر داخلی (150 لیر)

6,000,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 600 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر کوچک (100 لیر)

4,000,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 400 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر متوسط (200 لیر)

8,000,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 800 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بنر بزرگ (300 لیر)

12,000,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 1.200 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه (20 لیر)

600,000 30 روز
مدت زمان آگهی یک ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 60 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه (50 لیر)

1,500,000 90 روز
مدت زمان آگهی سه ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 150 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

آگهی ویژه (100 لیر)

3,000,000 180 روز
مدت زمان آگهی شش ماه (قیمت به ریال است) پرداخت از طریق درگاه ایران به مبلغ 300 هزار تومان
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: نامحدود